Odavno stanovnici Magistrale Solin, Puta Mostina i Sarajevske traže da im se omogući priključak na kanalizacijsku mrežu. Neki su sami slali upite, dopise Vodovodu, neki su se obraćali Gradskom kotaru Neslanovac, ali još uvijek nema nekog pomaka u rješavanju tog problema.

Ovdje donosimo odgovor Voditeljice odjela planiranja, razvoja i investicija dipl. ing. Adele Gizdić.

Poštovani,

Slijedom prethodne pisane i mail prepiske u svezi izgradnje kanalizacijske mreže na području navedenog gradskog kotara odgovaramo slijedeće:

  • Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata potaknuo je formiranje velikog broja zahtjeva građana za izgradnjom vodovodne i kanalizacijske mreže, ne samo na području gradskog kotara Neslanovac već na cijelom sjeveroistočnom dijelu Grada Splita koji do danas nema zadovoljavajuće izgrađen sustav javne vodoopskrbe i odvodnje. Namjenska godišnja sredstva za izgradnju komunalnih vodnih građevina, a kojima VIK Split kao isporučitelj vodne usluge raspolaže, nisu dostatna za zadovoljenje svih zahtjeva nego tek u manjem broju za potrebe manjih zahvata.
  • Na području gradskog kotara Neslanovac traži se izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže na više lokacija, između ostalog u ulicama Put Mostina, Magistrala Solin i Sarajevska. Sukladno prethodnim obilascima terena, traženjima tehničkih rješenja, utvrđeno je da je gotovo za sve zahvate potrebno izraditi projektne dokumentacije, riješiti  imovinsko-pravne odnose te ishoditi dozvole za gradnju.
  • Osim spomenutih namjenskih sredstava VIK-a i sredstava proračuna Grada Splita razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje omogućen je zadnjih godina također dijelom iz sredstava EU fondova putem sufinanciranja projekta „Sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Split-Solin“. Predmetni projekt je megaprojekt koji pokriva područje gradova Splita i Solina te općina Podstrana, Klis i Dugopolje, a istim se planiraju kako kapitalni objekti tako i pojedini nedostajući dijelovi sekundarne kanalizacijske mreže.
  • U cilju sigurne realizacije kolektor Hercegovačka (Sarajevska), kolektor Zagorski put i kolektor Magistrala Solin1 uvršteni su projekt  „Sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Split-Solin“, podprojekt „Rekonstrukcija i dogradnja sustva odvodnje sjevernog sliva grada Splita“, a  što je vidljivo na izvadku iz pregledne situacije u prilogu maila.
  • Za navedene kolektore kao i za sve ostale dijelove Projekta izrađeni su idejni i glavni projekti, temeljem kojih je pokrenut postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te ishođenje građevinskih dozvola. Daljnja dinamika realizacije ovisna je o nizu tehničkih, financijskih te ostalih faktora i procedura EU projekata. Početak građenja planiran je u 2018. godini prema sadašnjim informacijama od strane Agencije EKO-Kaštelanski zaljev koja je u ime VIK-a Split voditelj Projekta.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalni redar za GK-a Neslanovac je JOSIP GABELICA, mob. 091 455 9603

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Veličina se postiže
kada se zaboravi
rang onoga koji je iznad nas
a također i
onoga tko je ispod nas.
Kada nismo ni oholi sa poniznima
niti ponizni sa oholima.

Anthony de Mello